Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA „ROWEROWE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Rowerowe Świętokrzyskie”: w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla osób aktywnie spędzających czas. Siedzibą stowarzyszenia są Kielce.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kielc i województwa świętokrzyskiego.

4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

8. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, proporców i innych znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Posługiwanie się nazwą i znakiem graficznym Stowarzyszenia przez osoby inne niż członkowie Stowarzyszenia wymaga pisemnej zgody jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia dopuszczalna jest forma elektroniczna – e-mail).

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a. Propagowanie i promowanie rekreacji i turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego,

b. Promowanie i rozwijanie aktywności sportowej,

c. Ochronę i promocję zdrowia,

d. Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie działania stowarzyszenia,

e. Działanie na rzecz sportu i kultury fizycznej, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

f. Prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej,

g.Kształtowania pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, sprzyjającego rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych,

h. Tworzenie dla członków stowarzyszenia oraz innych kolarzy warunków organizacyjnych, technicznych i materialnych dla uprawiania kolarstwa turystycznego oraz uczestniczenia w zawodach sportowych,

i. Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego,

j. Współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe,

k. Działalność w zakresie ochrony środowiska,

l. Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych,

m. Upowszechnianie wiedzy o regionie świętokrzyskim oraz jego dziedzictwie historycznym i kulturowym,

n. Popularyzowanie tematyki o Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rowerowej,

o. Promocję miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego na imprezach kolarskich,

p. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji,

r. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,

s. Działanie na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom,

t. Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi,

u. Współpraca z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej,

v. Monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służącym rowerzystom,

w. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym,

x. Organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich: konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.,

y. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej i kulturalnej,

z. Publikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia aktualnych informacji na temat jego celów.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. Organizowanie wycieczek i rajdów rowerowych mających na celu propagowanie turystyki alternatywnej i zdrowy styl życia,

b. Organizowanie imprez popularyzujących turystykę rowerową, aktywny wypoczynek oraz ochronę środowiska naturalnego,

c. Organizowanie imprez popularyzujących wiedzę na temat Unii Europejskiej,

d. Organizowanie wyjazdów na imprezy sportowe i rekreacyjne, szkolenia, konferencje na terenie kraju i za granicą,

e. Uczestniczenie w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,

f. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, spotkań, konsultacji społecznych, seminariów służących realizacji celów statutowych,

g. Rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym,

h. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych o tematyce podróżniczej,

i. Pozyskiwanie funduszy na cele statutu, poprzez współprace z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz uzyskiwanie pomocy finansowej od darczyńców, sponsorów oraz osób fizycznych wykazujących zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

j. Współpracę z innymi organizacjami turystycznymi i sportowymi, szkołami i instytucjami,

k. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej,

l. Współpracę z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych,

ł. Monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju rowerowej infrastruktury,

m. Propagowanie założeń zrównoważonego transportu: rower, komunikacja miejska, kolej,

n. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących polityki rowerowej,

o. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzanie działań propagujących bezpieczeństwo i zdrowie ruchu rowerowego, promowanie rozwiązań architektonicznych w przestrzeni publicznej przyjaznej i bezpiecznej rowerzystom,

p. Działalność wydawniczą,

r. Prowadzenie strony internetowej dotyczącej działalności Stowarzyszenia,

s. Współpracę z mediami,

t. Inne działania, zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 18, w życiu kieruje się zasadami uczciwości i bliskie mu są cele Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a. złoży deklarację członkowską na piśmie,

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. O przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia kandydat zostanie poinformowany przez: pocztę elektroniczną, telefonicznie lub w wiadomości SMS.

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

e. noszenia odznaki, emblematów, posiadania legitymacji o ile zostaną ustanowione oraz używania nazwy i znaków graficznych Stowarzyszenia,

f. korzystania z urządzeń, sprzętu i materiałów będących własnością Stowarzyszenia.

11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia „Rowerowe Świętokrzyskie”,

d. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i o jego majątek.

12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

15. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd następuje:

– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– z powodu nie płacenia składek za okres roku,

– a pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

– śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

16. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz:

a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający,

c. honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i zwykłą większością głosów w II terminie bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest jawne.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalania zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budżetu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

11. Zarząd składa się od 3 do 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

13. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności większości jego członków i zapadają zwykłą większością głosów.

14. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

15. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h. przyjmowanie i skreślanie członków.

16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

18. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na trzyletnią kadencję.

19. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając przewodniczącego i jego zastępcę nie później niż do końca Walnego Zgromadzenia Członków, na którym została wybrana.

20. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład (w miejsce ustępujących członków) do 1/3 członków pochodzących z wyboru.

21. Wszelkie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej wynikające z powyższych postanowień zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków.

22. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

23. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka Zarządu lub jednego członka Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dotacji i ofiarności publicznej,

d. przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego (mechanizm 1%),

e. dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,

f. odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.