Obowiązek Informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Niniejszą informację przesyłamy zgodnie z obowiązującymi przepisami –  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych.
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji celów statutowych jest Stowarzyszenie „Rowerowe Świętokrzyskie” z siedzibą:
  OS. NA STOKU 72/15
  25-437 KIELCE
  ŚWIĘTOKRZYSKIE

  Podstawowym kanałem komunikacji w Stowarzyszeniu jest droga elektroniczna.
  Adres e-mail: stowarzyszenie@roweroweswietokrzyskie.pl

 2. Cele przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Rowerowe Świętokrzyskie”.
  Przetwarzamy dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest:
  a) wysyłanie zawiadomień;
  b) kontaktowanie się w celach realizacji działań określonych Statutem Stowarzyszenia;
  c) monitoringu rozliczeń płatności składek członkowskich;
  d) przeprowadzania analiz statystycznych;
  e) obsługi próśb i wniosków Członków;
  f) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 3. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
  Tak, przekazanie własnych danych osobowych jest konieczne i wynika z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Niepodanie tych danych skutkuje nieprzyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia.
 4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
  W związku z realizacją założonych celów oraz zadań statutowych Stowarzyszenia w jakich dane te zostały zebrane oraz jeżeli jest to zgodne z przepisami prawa, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Okres ten wynosi max. 10 lat od dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 6. Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych?
  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Od momentu cofnięcia zgody, nie będziemy mogli przetwarzać takich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, które przetwarzaliśmy dotychczas na tej podstawie.
 7. Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu?
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo to dotyczy danych, które przetwarzamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z pkt 9 ppkt a powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 8. Jakie inne prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?
  a) Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – polega na tym, że masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są to dane. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:
  – dlaczego przetwarzamy określone dane;
  – jakie typy danych przetwarzamy;
  – jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane – w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych;
  – jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.
  b) Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – polega na tym, że możesz żądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które nie są prawdziwe, oraz uzupełnienia danych osobowych, które nie są kompletne.
  c) Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – polega na tym, że możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a także jeśli cofniesz zgodę na ich przetwarzanie czy wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania w związku z podejrzeniem, że dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa. Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji przyjęte w Stowarzyszeniu złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy – w naszej ocenie – nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli np. kwestionujesz ich prawidłowość.
  e) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – polega na tym, że masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam przekazałeś i przekazać je innemu administratorowi. Możesz też żądać, żeby Twoje dane zostały przesłane przez nas bezpośrednio do innego administratora. Dotyczy to tylko takich danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (np. w naszych systemach komputerowych).