Regulamin opłacania składek

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

W STOWARZYSZENIU “ROWEROWE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

§ 1

1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia “Rowerowe Świętokrzyskie”.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie “Rowerowe Świętokrzyskie”,

b, Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia “Rowerowe Świętokrzyskie”,

c. składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską,

d. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU “ROWEROWE ŚWIĘTOKRZYSKIE”.

3. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 2

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.

2. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Stowarzyszania.

§ 3

1. Składka członkowska opłacana jest:

a. za cały rok,

b. z góry,

c. w terminie do końca I kwartału każdego roku,

d. wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.

2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:

a. imię i nazwisko lub nazwa członka, którego składka dotyczy,

b. okres, za który składka jest opłacana.

3. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt. 2, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§ 4

1. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

2. Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszania w terminie od 1 lipca do 31 grudnia, płacą połowę wysokości składki rocznej.

3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§ 5

1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.

2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia zostanie uwzględniona.

3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Ewidencja Składek Stowarzyszania prowadzona przez osobę wskazaną w §2 pkt. 3 jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka towarzyszenia w sprawach składkowych.

2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek towarzyszenia, osoba wskazana w §2 pkt. 3 sporządza wykazy członków towarzyszenia, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została zapłacona.

3. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.

5. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

6. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

§ 7

1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

a. składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia,

b. składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia.

2. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek. <

§ 8

1. Wysokość składki dla Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia jest ustalana:

a. corocznie,

b. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

c. w drodze uchwały,

d. w głosowaniu jawnym.

§ 9

1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia, przez Zarząd, członka ze Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie:

a. do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

b. w zawitym terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały,

c. rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek jest ostateczna.

§ 10

1. Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.

2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia jest uiszczenie zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zaleganie z opłatą składek.

§ 11

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została podjęta w dniu 21 września 2016 r.