Regulamin przyznawania dofinansowań

Regulamin przyznawania dofinansowań
w Stowarzyszeniu „Rowerowe Świętokrzyskie”

 1. W Stowarzyszeniu „Rowerowe Świętokrzyskie” (zwanym dalej Stowarzyszeniem) członkowie mogą otrzymać dofinansowanie do:
  a) zakupu strojów klubowych,
  b) opłat startowych umożliwiających wzięcie udziału członka Stowarzyszenia w:
  – Imprezach sportowych,
  – Imprezach turystycznych,
 2. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie członek Stowarzyszenia, który:
  a) uiścił składkę członkowską w bieżącym roku,
  b) nie posiada zaległości finansowych względem Stowarzyszenia.
 3. Wysokość dofinansowań ustalana jest w zależności od możliwości finansowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem:
  a) maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
  – w przypadku pojedynczego startu – 100 zł/os.
  – w przypadku startu w cyklu zawodów – o wysokości dofinansowania decyduje Zarząd,
  b) roczna kwota dofinansowania na członka nie może przekroczyć: 500 zł.
 4. Dofinansowanie otrzymuje się:
  a) w przypadku dofinansowań dla wszystkich członków Stowarzyszenia, po decyzji Zarządu,
  b) w przypadku dofinansowań indywidualnych na wniosek członka Stowarzyszenia, po decyzji Zarządu.
 5. Członek Stowarzyszenia ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do:
  a) wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia pozostałej części opłaty startowej do dnia podanego przez Zarząd w osobnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Stowarzyszenia
  (www.roweroweswietokrzyskie.pl) lub na profilu Stowarzyszania  na portalu Facebook
  (www.facebook.com/roweroweswietokrzyskie/),
  b) wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia pozostałej kwoty zakupu strojów klubowych do dnia podanego przez Zarząd w osobnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Stowarzyszenia
  (www.roweroweswietokrzyskie.pl) lub na profilu Stowarzyszania  na portalu Facebook
  (www.facebook.com/roweroweswietokrzyskie/),
 6. Wnioski o dofinansowanie należy składać pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej do dnia podanego przez Zarząd w osobnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.roweroweswietokrzyskie.pl) lub na profilu Stowarzyszania  na portalu Facebook: (www.facebook.com/roweroweswietokrzyskie/).
 7. W przypadku rezygnacji przez członka Stowarzyszenia ze startu w imprezie, jest on zobowiązany do zwrotu dofinansowania w przeciągu 7 dni, na konto Stowarzyszenia.
 8. W przypadku rezygnacji przez członka Stowarzyszenia ze startu w jednym lub większej liczbie startów w danym cyklu maratonów, jest on zobowiązany do zwrotu proporcjonalnej części dofinansowania w przeciągu 7 dni, na konto Stowarzyszenia.
 9. Dofinansowanie nie wymaga każdorazowego podjęcia uchwał Zarządu.
 10. Zarząd może wprowadzić odrębne zasady dofinansowania dla wybranych imprez czy zakupów, w szczególności gdy wymaga tego specyfika tych imprez czy zakupów.
 11. Kwestie sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.
 12. Od decyzji Zarządu możliwe jest odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków.